Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Centrum AS&L

 

de eenmanszaak Centrum Authenticiteit Soevereiniteit & Lichttaal, gevestigd en praktijk houdend te Numansdorp, Bachstraat 51, 3281 VA

 

Algemene Voorwaarden

 

deze algemene voorwaarden van Centrum AS&L

 

Dienst

 

Dienst, zoals sessie, bijeenkomst, workshop en/of coaching, traject, trainingsprogramma’s of andere activiteiten die door CAS&L in opdracht van cliënt worden uitgevoerd of verzorgd

 

Intellectuele Eigendomsrechten

 

alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsnaamrechten, domeinnaamrechten

 

Cliënt

 

de opdrachtgever en wederpartij van Centrum AS&L

 

Overeenkomst

 

de overeenkomst van opdracht tussen Centrum AS&L en Cliënt, betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen

 

PartijenCentrum AS&L en/of Cliënt

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten tussen de uitvoerder enerzijds en de cliënt anderzijds zijn, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden.
Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de uitvoerder zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
Een overeenkomst tussen de uitvoerder en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individuele sessie.
Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat Centrum AS&L schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individuele sessie mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen, dit in overleg tussen beide partijen.
Na afloop van de overeengekomen trajectperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:

 • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt, wordt niet als annulering beschouwd.

 • Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • tot 24 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
  • binnen 24 uur voor aanvang van een afspraak is de cliënt 50% van het bedrag verschuldigd.
 • Indien een sessie op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving :
  • tot 24 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd
  • binnen 24 uur voor aanvang 50% van het bedrag verschuldigd
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de uitvoerder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
 • De uitvoerder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip.
  Dan zal zij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De uitvoerder zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, tenzij voor zover uitvoerder daartoe verplicht is of de uitvoerder toestemming heeft verkregen van de cliënt.

Artikel 7. Facturering en betaling

 • Alle bedragen zoals genoemd op de website www.centrum-asl.nl of in een overeenkomst zijn in Euro’s en zonder btw. De uitvoerder is op dit moment niet btw plichtig.
 • Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct bij afname in de webshop of na de dienstverlening aan de uitvoerder tegen overleg van een factuur te worden voldaan.
  Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren zal door de uitvoerder volgens afspraak middels een factuur in rekening worden gebracht
 • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantal verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de uitvoerder te betalen.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. De uitvoerder is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De uitvoerder zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening.
 • De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt.
  • Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 8. Aanbetaling en Termijnbetaling

Indien sprake is van een inschrijving voor een meerdaags event of programma, dan kan vooraf om een aanbetaling worden gevraagd teneinde de inschrijving voor deelname definitief te maken.

 • Voor deze aanbetaling is geen terugbetaling mogelijk, tenzij er sprake is van :
  • ernstige ziekte van de deelnemer
  • overlijden in de familie van de deelnemer
  • annulering van het meerdaags event of programma door de organisatie
   Over de aanbetaling wordt geen rentevergoeding uitgekeerd aan de deelnemer.
 • Indien sprake is van een meerdaags event of programma kunnen partijen onderling vooraf een betaling in termijnen overeenkomen.
  De factuur beschrijft de delen waarin betaald kan worden, alsmede de dag(en) waarop dat deel betrekking heeft.
  • De betaling van elke termijn dient te hebben plaatsgevonden voor de betreffende dag(en) waarop deze betaling betrekking heeft, zoals vermeld op de factuur.
   • Indien vooraf een betaling in termijnen is overeen gekomen, blijft ten allen tijde de verplichting tot betaling van het volledige bedrag bestaan, ook indien de deelnemer er later voor kiest (delen van) één of meerdere dagen niet aan het meerdaags event of programma bij te wonen.
   • Over de termijnen wordt geen rentevergoeding gerekend aan de deelnemer.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Bij de uitvoering van de dienstverlening van de uitvoerder is sprake van een inspanningsverplichting.
 • De uitvoerder geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de uitvoerder.
 • De uitvoerder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • De uitvoerder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de cliënt de door de uitvoerder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • De aansprakelijkheid van de uitvoerder voor schade voortvloeiend uit de door haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een sessie.
  • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de uitvoerder beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 • De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor zij de uitvoerder aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van de uitvoerder is het Nederlands recht van toepassing.
In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de uitvoerder die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Artikel 11. Klachten

In geval van een geschil of klacht inzake de dienstverlening van de uitvoerder kan de cliënt gebruik maken van een klachtenprocedure. Maak uw klacht in eerste instantie mondeling kenbaar. Mocht dit overleg niet tot een voor beide partijen acceptabele oplossing komen dan dient de klacht opnieuw schriftelijk te worden voorgelegd aan Centrum AS&L. Centrum AS&L verplicht zich binnen twee weken met een voorstel tot oplossing te komen.

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt kan worden opgelost, dan heeft de cliënt het recht om deze als een geschil aan een erkende Geschilleninstantie voor te leggen.

Vraag een Zielentransmissie aan

Wat fijn dat je een Zielentransmissie aan wilt vragen.
Vul volledige naam, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres in van degene voor wie het is en verzend het formulier.

Het bericht is met succes verzonden. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op om door te geven wanneer de transmissie te verwachten is en hoe de betaling te regelen.